ÁSZF (általános szerződési feltételek)


Üzemeltető adatai :

cégnév: Zeg-Mob Kft.

adószám: HU14977051

cím: 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 8/1 ( NEM átvételi és ügyintézési pont, nincs ügyfél fogadás )

telefon: +3630/2221010

email: info@gsmbutik.hu

Közösségi portálok:

facebook : https://www.facebook.com/gsmbutikhu

instagram : https://www.instagram.com/gsmbutik_a_tartozek_oazis/

google+ : http://www.plus.google.com/+ButikGsmatartozekoazis

youtube : http://www.youtube.com/c/ButikGsmatartozekoazis


Tisztelt Vásárló,Látogató,


cégünk a GSMbutik arra szerződött ,hogy minél magasabb színvonalon,minőségben és alacsony áron tudja kiszolgálni vásárlóit.Termékeink megbízható gyártóktól a gyártók tapasztalt gyártási múltal rendelkeznek  amit mi garanciával, szavatossággal kínálunk Önöknek.Webáruházunkban megtalálható gyári és utángyártott termékek egyaránt, melyeket esetenként más kereskedők nagykereskedelmi áron kínálnak.Ezekben az esetekben nálunk a nagykereskedelmi ár a felhasználói,fogyasztói ár.

Bízunk abban ,hogy Ön is megtalálja nálunk a keresett termékét ,ami jól fogja Önt szolgálni...

Mottónk : jó ár,jó minőség elégedett vásárló...


Tisztelettel az Ön jövőbeni értékesítője

GSMbutik Team


Az interneten kötött szerződésekre a következő jogszabályok érvényesek:

19/2014, (IV.29.) NGM rendelet, a fogyasztó a vállalkozás közötti szerződéskeretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai:

- név: Zeg-Mob Kft. (továbbiakban adatkezelő)

- cím: 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen 8/1

- adószám: HU14977051

- email: zegmob@gmail.com

- tel.: +36302221010

- honlap: www.gsmbutik.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok helyesbítéséhez való jog,

- az adatok törléséhez való jog,

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Árak

A webáruházunkban a termékek bruttó árban vannak megadva ami nem tartalmaz ÁFÁ-t, a termékek alanyi adómentessek

Panaszkezelés

Ha a vásárlónak panasza van akkor azt kizárólag emailban az info@gsmbutik.hu email címen terjesztheti elő írásban. Egyéb más megkeresésre nem áll módunkban panaszt kezelni!!!

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legrövidebb napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

1.       a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2.       a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3.       ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

4.       a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5.       a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

6.       a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

7.       a testület döntésére irányuló indítványt,

8.       a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Garanciális ügyintézés menete :

- keresse meg a lap alján (lábléc) található "vevőszolgálat" menüt és kattintson a "termék visszaküldése" menü pontra

- töltse ki az űrlapot és küldje el nekünk

- a terméket csomagolja be és küldje el a : Zeg-Mob Kft. (GSMbutik), 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 8/1 ( NEM átvételi és ügyintézési pont, nincs ügyfél fogadás )

- ha nem erre a címre küldi nem áll módunkban a garanciális,jótállási ügyeket kezelni

- garancia csak a 10000ft feletti értékű termékeknél érvényesíthető, a 10000ft alatti termékekre szavatossági és jótállási feltételek vonatkoznak. Szavatossági és jótállási jogát a Ptk. 6:159. § szabályozza

Garancia nem érvényes ha :

- a feltüntettet hiba nem valós

- a termék nem érkezett meg

- a visszaküldött termék nem nálunk vásárolt

- lejárt a garancia,jótállás ideje

- nem küldi el a számlát

- a hiba a nem megfelelő nem rendeltetésszerű használatból ered

- sérült,hiányos termékeknél érték csökkenést állapítunk meg

- üvegfóliánál : felhasznált üvegfóliákat nem áll módunkban kezelni

ELÁLLÁSI JOG

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet: ez kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására, illetve üzembe helyezésére. Az elállási jog alapján a termék visszaküldése esetén kérheti a GSMbutik.-tól a termék vételárát.

A vásárlónak lehetősége van a 45/2014 (II.26) Kormányrendelet alapján a vásárolt terméket vissza küldeni hiánytalanul a eladónak 14 naptári napon belül.A visszaküldés költségét a vásárlót terheli.Az elállási jog az áru kézhezvételének napjától gyakorolható.

Sérült illetve nem megfelelő kezelésből kifolyó sérülések esetén csak a sérülések, hiányok pótlásának értékcsökkenésével tudjuk a vételárat visszautalni.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vásárlót terhelik. Ilyen költségek a visszaküldés költsége .

Az elállási joggal csak a fogyasztó élhet.

Az elállási jogát nyilatkozatban kell közölni.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta:

- címzett

- alulírott kijelentem ,hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékkel kapcsolatosan

- fogyasztó neve

- fogyasztó címe

- fogyasztó aláírása

- kelt

A díjmentes házhoz szállítás költségeit utólag ugyancsak köteles megtéríteni az elállási joggal élő vásárló.Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, a GSMbutik kötelezettséget vállal arra, hogy a termék, termékek vételárát a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja. A GSMbutik a vásárló költségeit - többek között a visszaküldés, beépítés (beszerelés) stb. költségeit - nem téríti vissza.

A vásárlót nem illeti meg az elállás joga ha:

- a termék a vásárló kérésére lett megrendelve

- az átvételtől számított 14 napon belül nem küldi vissza az eladónak.Ebben az esetben vagy vissza küldjük vagy kicseréljük a terméket.

- a termék használtan,hiányosan vagy hibásan érkezik meg

Szállítási feltételek

A megvásárolt termékeket a Magyar Posta MPL futárszolgálata juttatja el Önhöz.

Szállítási díjak és feltételek :

- utánvételes házhoz szállítási küldemények esetén bruttó 0 - 9990ft-ig - 990ft

- utánvételes postán maradó küldemények esetén bruttó 0 - 9990ft-ig - 890ft

- bruttó 6999ft vásárlás felett a szállítás INGYENES

- a kézbesítést megelőzően a Magyar Posta sms-ben vagy email-ban értesíti ügyfeleit a szállítás időpontjáról vagy a postán maradó átvétel lehetőségéről

- kérünk minden ügyfelet pontos telefonszámot és email címet adjon meg a rendelés során ,hogy a posta értesíteni tudja Önt a szállítás időpontjáról

- a 15 óráig leadott rendeléseket még aznap postázzuk, szállítási idő 1-2 munkanap

- csomagkövetés : https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

- a posta futárnál lehetőség van bankkártyás fizetésre is

- FONTOS!  amennyiben a posta első alkalommal nem tudja kézbesíteni a küldeményt, így a posta futár hagy egy értesítőt amivel a csomag még 5 munkanapig átvehető az értesítőn szereplő postán

- cégünk a szállítás során keletkezett károkért nem vállal felelősséget, az ilyen károkért a szállító cégnél kell benyújtani a kárigényt

Rendelés lemondás

Rendeléseket mindaddig lemondhatja vagy módosíthatja, e-mailben ( info@gsmbutik.hu ), amíg a rendelést át nem adtuk a kiszállítást végző cégnek.Ha nem a cégünk hibájából eredendően történik a visszamondás, megrendelés esetén nem veszi át a csomagot  a kiszállítás díját ( bruttó 990ft/kiszállítás és 990ft/visszaszállítás ) köteles megtéríteni cégünk részére.Rendelésének leadásával és annak megerősítésével ezen feltételeket elfogadja!!!

A GSMbutik webáruház fenntartja a jogot ,hogy rendelést indoklás nélkül törölje és ne teljesítse.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Zeg-Mob Kft

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

·         a tájékoztatáshoz való jog,

·         az adatok helyesbítéséhez való jog,

·         az adatok törléséhez való jog,

·         az adatok zárolásához való jog,

·         a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

·         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

·         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

 Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

ÁRU VISSZAKÜLDÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS MENETE

Amennyiben garanciális,szavatossági vagy ellálási jogával szeretne élni így a következő képpen tudja vissza juttatni a terméket hozzánk:

- keresse meg lap alján (láblécben) a "vevőszolgálat" menü pontot és kattintson a "termék visszaküldés" menüre

- töltse ki az űrlapot majd nyomja meg a "küldés" gombot

- csomagolja be a terméket és küldje vissza a következő címre : Zeg-Mob Kft. (GSMbutik), 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 8/1 ( NEM átvételi és ügyintézési pont, nincs ügyfél fogadás )

- csak hiánytalanul csomagolásában vissza küldött termékeket áll módunkban kezelni, ha a termék hiányosan vagy sérülten érkezik érték csökkenést kell megállapítanunk

- amennyiben megérkezik a termék feldolgozásra kerül

- kérem a küldeményt postai levélként feladni és NE postai csomagként ! a kettő közti különbség kb 1000ft

- utánvétes küldeményeket nem áll módunkban átvenni

Termékek cseréje

Webáruházunk termék cserét biztosít a következő feltételek szerint:

- a termék kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül (ide nem értendő a szállítási idő) vissza kell postázni az ÁSZF-ben leírt áru visszaküldése szerint

- ha rossz nem megfelelő terméket rendel a termék csere lehetséges de a felmerülő szállítási költségeket nem vállaljuk

- ha a mi hibánkból lett nem a vásárló által vásárolt termék kiküldve úgy a felmerülő szállítási költségeket vállaljuk. Ide értendő a vissza postázási költség max. 500ft-ig és az újra kipostázás költség teljes mértékben. A termék vissza postázásánál kérjük postai levélként feladni és NE postai csomagként. Ugyanis a két szállítási mód közt 1000ft a különbség.

- amennyiben másik terméket szeretne a vissza küldött termék helyett így az új terméket újra le kell rendelni a webáruházból és a rendelés végezte előtt a megjegyzés rovatba feltüntetni " csere termék"

Termékek

- a termékek bruttó árban vannak feltüntetve és nem tartalmaznak áfát (alanyi adómentes)

- amennyiben a termékek "bulk" jelöléssel vannak ellátva így azon termékeknek nincs gyári csomagolása

- amennyiben a termékek "blister" jelöléssel vannak ellátva azon termékek gyári csomagolásban vannak

- az akkumulátorok esetében ha azok nem rendeltetés szerűen működnek, esetenként a telefon hibájából is adódhat.Ezért kérjük ,hogy mi